Berichten

Steun voor referendumverzoek

Steun het referendumverzoek over de woontorens!

De gemeente Leiden wil onder de projectnaam ‘LEAD: grootstedelijk wonen in Leiden’ drie woontorens tot een hoogte van 115 meterbouwen aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens komen op de plek van de KPN/Monuta-gebouwen. Volgens de Hoogbouwvisie van de gemeente is de maximale bouwhoogte in Leiden 70 meter.

Een goed idee, of niet? Veel bewoners van Leiden-Noord hebben hun twijfels, en willen graag dat er een referendum komt over dit plan. Ze vragen alle Leidenaren daarom hun verzoek voor een referendum te steunen. Daarvoor zijn 5000 handtekeningen nodig.

Tot nu toe (zaterdag 18 mei) hebben 2400 Leidenaren de steunverklaring getekend. Op 26 mei moeten de benodigde 5000 handtekeningen binnen zijn.Lukt dat, dan bepaalt de gemeenteraad of er ook echt een referendum komt.

Steun het referendumverzoek!

Je kunt de steunverklaring online ondertekenen met je DigiD op de website www.leiden.nl/referendumverzoeklead. Op deze pagina vind je ook zeven locaties in de stad waar je je handtekening kunt zetten. Neem een identiteitsbewijs mee.

Malou van Hintum, secretaris Buurtvereniging De Put in de Oude Morsch

Van de voorzitter:

Beste leden van de Buurtvereniging,

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben verschillende buurtbewoners zich uitgesproken voor een verdere vergroening van onze buurt. Die wens sluit mooi aan bij de ‘groene kansen’ die de gemeente heeft voor heel Leiden. Bomen en bloemen zijn mooier dan stoeptegels, en vogels, vlinders en insecten voelen zich beter thuis in een struik dan op een stuk beton. Bovendien draagt een groene stad bij aan een beter klimaat en beter waterbeheer.

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van vergroening, en er zijn ook subsidiemogelijkheden.

Om meer inzicht te krijgen in wat er op welke plekken in de stad mogelijk en wenselijk is, nodigt de gemeente elke buurtbewoner van harte uit voor het

Stadsgesprek over groene kansen

op woensdag 29 mei

 • Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur
 • Locatie: PLNT, Langegracht 70 in Leiden

Let OP: Aanmelden kan tot woensdag 22 mei via dit aanmeldformulier: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-en-doe-mee/stadsgesprek-over-groene-kansen/

Zo weet de gemeente op welke opkomst ze kan rekenen. Vraag je buur, vriend(in) of collega mee, ook als die geen lid is van de Buurtvereniging!

Wil je meer weten? Bel dan Ben Zech, voorzitter Buurtvereniging De Put in de Oude Morsch: 06 12 49 88 49.

Hopelijk tot dan!

Ben Zech

Nieuwsbrief ‘Leiden in cijfers’

ter info:

Nieuwsbrief 2019 – 3

Op 1 januari 2019 heeft Leiden 124.906 inwoners
Feitenblad over bevolkingsontwikkeling

De Leidse bevolking groeit al tien jaar op rij, vanaf 2009 tot 2019 zijn er 8,1 duizend inwoners bij gekomen. Op 1 januari 2019 heeft de stad 124.906 inwoners. De leeftijdsopbouw verandert al jaren: het aantal minderjarigen daalt (tussen 2000 en 2009 met 10%), het aantal 65-plussers neemt juist toe (met 38% in dezelfde periode). Het aantal jaarlijkse geboorten loopt gestaag terug: in 2000 werden er in Leiden nog 1.528 kinderen geboren, in 2018 waren dat er nog maar 1.060. Meer cijfers over ontwikkelingen in omvang en leeftijdsopbouw van de Leidse bevolking, van de hele stad, de wijken en de buurten staan in Feitenblad De Leidse bevolking in 2019 en opLeidenincijfers.

 

10% van de Leidenaren woont in verkamerde woning
Rapportage van UDC-project over verkamering

Verkamering van woningen leidt regelmatig tot overlast in de buurt, maar is aan de andere kant een middel om woningnood tegen te gaan. Het Urban Data Center Leiden071 zocht uit om hoeveel woningen het gaat. Het bleek dat 4% van alle woningen in Leiden is verkamerd en dat daar 10% van alle inwoners woont. In sommige buurten in de binnenstad loopt dit laatste percentage op tot wel boven de 40%. De rapportage van het onderzoek naar verkamering (rapport + tabellen) is te vinden in de Onderzoeksbank.

 

GroenLinks winnaar Provinciale Statenverkiezing in Leiden
Rapportage inclusief cijfers per wijk, stembureau en kandidaat

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 20 maart 2019 kwamen 56.685 Leidenaren stemmen, een opkomstpercentage van 60,8%. Dit percentage is hoger dan in 2015 toen 52,7% Leidenaren kwamen stemmen voor de Provinciale Staten. In Leiden was de top-3: GroenLinks (19,1%), D66 (16,6%) en VVD (12,6%). Forum voor Democratie, in de provincie Zuid-Holland de winnaar met 17,4% van de stemmen, haalde in Leiden 11,3% en eindigde daarmee hier op plaats vier. Meer cijfers in Leidse statistieken verkiezing Provinciale Staten.

 

Kwart van de Leidenaren is lid van een sportbond
NOC*NSF maakt KISS-rapportage voor gemeente Leiden

Hoeveel leden van nationale sportbonden (zoals de KNVB) telt Leiden? En is dat veel of weinig ten opzichte van Nederland? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Leidse rapportage die NOC*NSF voor ons heeft samengesteld. Een tipje van de sluier: in Leiden is 24% van alle inwoners lid tegen 26% in Nederland. De piek ligt rond de 10 tot 14 jaar. De voetbalbond is de grootste in Leiden, gevolgd door tennis en… sportvissen. Gegevens naar leeftijd, geslacht, wijk en soort sportbond zijn terug te vinden in de rapportage en op Leidenincijfers.

 

5% Leidse huishoudens heeft stapeling van problematiek
Rapportage van het UDC-project over stapelingsproblematiek (2017)

Urban Data Center Leiden071 heeft in kaart gebracht in welke mate er sprake is van stapeling van problematiek bij Leidse huishoudens. Het gaat hierbij bij stapeling van het gebruik van Wmo, Jeugdhulp, sociale uitkeringen en verdenkingen van een misdrijf. Bij ruim 77% van de huishoudens in Leiden zien we geen van deze indicatoren. 18% heeft één van de benoemde indicatoren. 5% van de huishoudens heeft meerdere indicatoren. Bij hen is dus sprake van een stapeling van problematiek. De uitkomsten van dit onderzoek bestaat uit een rapportage, een tabellenset en een vergelijkingsstool om uitkomsten van wijken en buurten met elkaar te vergelijken.

Beleidsakkoord 2018 Gemeente Leiden

Op de Algemene LedenVergadering (ALV) van onze wijkvereniging kwam dit document ter sprake. Om de onderlinge gesprekken en toekomstige discussies enige ankerpunten aan te reiken maken we dit document hier voor u beschikbaar. De invwoners van Leiden worden opgeroepen om hun input te geven op deze plannen. We houden u op de hoogte..

Beleidsakkoord-College-2018-2022

Ledenvergadering 16 april in De Brandspuit

Buurtvereniging

“De Put in de Oude Morsch”

UITNODIGING & AGENDA

 

Beste leden van de buurtvereniging,

Graag nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van 2019

Dinsdag 16 april in De Brandspuit, Narmstraat 20

De vergadering begint om 20:00 uur en eindigt rond 22:00 uur.

Agenda:

 1. 20:00 uur: Welkom, vaststellen agenda, notulen 2018 (Ben)
 2. 20:10 uur: Presentatie gemeenteplannen (René Verdel)
 3. 20:30 uur: 3x 10 minuten discussie (thema’s wonen, verkeer, milieu)
 4. 21:00 uur: Prioriteiten bepalen
 5. 21:15 uur: Afronding en suggesties voor het vervolg (René Verdel)
 6. 21:20 uur: Jaaroverzicht 2018 & Financieel Verslag (Ben, Nel)
 7. 21:30 uur: Kascommissie (decharge & benoeming nieuwe commissie)
 8. 21:40 uur: Begroting 2019 (Nel) & aftreden huidig en kiezen nieuw bestuur
 9. 21:50 uur: Wat verder ter tafel komt
 10. 22:00 uur: afsluiting (Ben)

 

Het huidige bestuur treedt af en is deels herkiesbaar voor het komende jaar. Nieuwe bestuurskandidaten zijn van harte welkom. Voor de functies van secretaris en van algemeen bestuurslid zijn op dit moment nog geen kandidaten. Meld je aan!

Namens het bestuur van buurtvereniging ‘De put in de Oude Morsch’,

Maaike Kiestra (secretaris)

 

Buurtkrant nr. 89

De 89ste editie alweer van onze buurtkrant is vanaf nu ook digitaal te bewonderen via ons archief, of klik op deze link

D66 presenteert gouden regels voor goede participatie

Participatie roept vaak veel vragen op. Waarover kan meegesproken worden? Wie mag er mee doen? En wie beslist? In samenspraak met Leidenaars met ervaring komt D66 Leiden met zes concrete richtlijnen. Goede tips hoe participatieprocessen nog beter zullen verlopen.

Wethouder Duurzame verstedelijking Fleur Spijker ontving op vrijdag 5 april deze gouden regels van D66. Leden van D66 waren in samenspraak met inwoners van Leiden tot deze gouden regels gekomen. Paul de Lange: ” Tijdens deze participatieavond hoorden we hoe inspraak soms misgaat of niet voldoet aan de verwachtingen. Samen met deze ervaringsdeskundigen zijn een groep actieve D66-leden gaan opschrijven wat er in eenparticipatieproces absoluut niet mag missen.”

In het coalitieakkoord ‘Samen maken we de stad’ roept het Leidse College op hoe participatie nogbeter kan. Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen die dat wil, kan meepraten en meedenken over de inrichting van de buurt. Dit is belangrijk voor betrokkenheid bij de stad en vertrouwen in het lokale bestuur. Zo kunnen bestuur en betrokkenen van elkaar blijven leren.

Gouden regels voor participatie

Meedenken over mobiliteit

De gemeente Leiden nodigt haar bewoners uit om mee te denken over de mobiliteit in de stad. Op 13 maart vindt er een bijeenkomst plaats in de Hooglandse Kerk. Dat kan gevolgen hebben voor onze buurt. Denk aan het fietspad wat ooit door de Kruisstraat zou komen, of het plan voor busverkeer door de Morsstraat. Om deel te nemen moet u zich eerst inschrijven. Daarvoor kunt u deze link volgen.

 

Kweektuin ‘Vrienden van het Singelpark’ verhuist naar tuin Volkenkunde

De kweektuin van de Vrienden van het  Singelpark verhuist in april naar het terrein Volkenkunde.

Op de plek van de huidige kweektuin, die in 2013 werd aangelegd, komt op het verharde deel een duurzaamheidspaviljoen in het kader van het project de ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’.

De periode tot 1 april worden nog zoveel mogelijk planten, struiken en bomen die de afgelopen jaren door inwoners van Leiden zijn ingebracht en in de tuin zijn opgekweekt, overgeplaatst naar het Singelpark waar ze een definitieve plek krijgen.

Ook de ‘serious request-bank’ verkast naar het Singelpark. De Bank die in 2011 werd gemaakt toen het Glazen Huis van 3 FM in Leiden stond, krijgt een plek aan het water bij Petit-Restaurant De Valk.